LES LLENGÜES al col·legi PIVE

El projecte lingüístic del Col·legi PIVE assegura el mateix tractament per a la llengües catalana, castellana i anglesa.

Pel que fa a la llengua anglesa, el treball l’iniciem a l’Educació Infantil, amb 7 hores de classe setmanals. A Primària, el nombre d’hores s’incrementa fins a 8 a 10 hores setmanals, amb assignatures impartides en anglès.

Horari escolar més complet

El PIVE és conscient que el nombre reduït d’alumnes a les aules és una de les condicions que s’han de donar si es vol que el seguiment individual i l’atenció personalitzada esdevinguin unes eines de suport eficaces i útils per als estudiants. Només d’aquesta manera, els mestres i professors poden estar amatents a les particularitats de cadascun dels seus alumnes i crear les estratègies que donin resposta a totes les necessitats.

4 hores setmanals de Llengua catalana

4 hores setmanals de Llengua castellana

4-5 hores setmanals de Llengua anglesa (ESO i Batxillerat)

El Col·legi PIVE té la certificació de la Universitat de Cambridge, cosa que l’acredita com a centre preparador dels exàmens oficials

El PIVE ofereix:

Anglès des de P3 (7 hores)

Tallers d’anglès oral a Primària amb professors nadius

Una o dues assignatures, segons els cursos, en anglès a Primària (8-10 hores)

A més:

Francès com a quarta llengua estrangera a partir de 3r de Primària

Possibilitat d’estudiar l’alemany i el xinès en horari extraescolar

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ

Tel. 93 887 00 20