OFERTA EDUCATIVA excel·lents resultats acadèmics

El projecte educatiu del PIVE

El Col·legi Residència PIVE és una escola privada, sense cap nivell de concertació, mixta, laica i oberta a totes les famílies que pensin que l’educació dels seus fills ha de basar-se en els valors que fomentem. El PIVE és una escola familiar on el tracte humà i el diàleg entre alumnes, famílies i professors  són dues peces fonamentals de la seva activitat educativa i formativa.

Nombre reduït d’alumnes per classe. Ràtio 1:15

El PIVE és conscient que el nombre reduït d’alumnes a les aules és una de les condicions que s’han de donar si es vol que el seguiment individual i l’atenció personalitzada esdevinguin unes eines de suport eficaces i útils per als estudiants. Només d’aquesta manera, els mestres i professors poden estar amatents a les particularitats de cadascun dels seus alumnes i crear les estratègies que donin resposta a totes les necessitats.

Tutories de seguiment

La figura del tutor és cabdal en el nostre engranatge i per això disposa d’unes hores setmanals per atendre personalment els alumnes i les seves famílies. El tutor és l’encarregat de fer el seguiment personalitzat dels seus alumnes, de solucionar les qüestions que es van plantejant al llarg del curs, de sol·licitar l’ajut de la psicòloga de l’escola si s’escau i de fer de pont entre l’escola i les famílies.

Sis avaluacions

Al Col·legi PIVE, els estudiants d’ESO i de 1r de Batxillerat realitzen 6 avaluacions al llarg del curs, amb ponderacions diferents. L’experiència ha demostrat que aquest sistema incrementa l’èxit dels alumnes i els habitua a la feina diària.
Els alumnes de 2n de Batxillerat fan 5 avaluacions, perquè han de tenir temps de preparar els exàmens de les PAU.
Els alumnes d’Educació Infantil reben tres informes d’avaluació al llarg del curs, i els d’Educació Primària reben tres informes de seguiment i tres d’avaluació al llarg del curs.

Horari escolar més complet

El Col·legi PIVE imparteix fins a 5 hores lectives més a la setmana que les que estableix el Departament d’Ensenyament.
L’horari més complet del col·legi permet dedicar més hores a les assignatures instrumentals i impartir, a Primària, les assignatures d’Informàtica i Mecanografia, i el Francès com a quarta llengua.
El col·legi ofereix un servei d’acollida preaula i post-aula per a tots els alumnes. A més a més, els alumnes d’Educació Infantil i de Primària, que acaben les seves classes a les 17:00h, poden quedar-se a l’escola fins a les 18:00h.

Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars per als alumnes d’Infantil i Primària es fan de 17:00 a 18:00h: escacs, anglès, atletisme, patinatge, robòtica…
A partir de les 18:00h, els alumnes residents complementen la seva formació amb activitats esportives, com el futbol, el bàsquet, el tennis, el pàdel, la natació, l’hípica, el golf, l’spinning o l’atletisme; amb activitats artístiques, com el dibuix, la pintura o la fotografia; amb activitats de l’àmbit científic, com la robòtica; o fan estudis dirigits per professors.

Català, castellà i anglès com a primeres llengües. Francès com a quarta llengua

Les hores de dedicació i el tractament que el PIVE dona al castellà i a l’anglès en les classes d’Educació Primària i ESO són les mateixes que les que dedica a la llengua catalana. D’aquesta manera, el Col·legi PIVE s’assegura que els alumnes adquireixin un perfecte domini de les tres llengües i que siguin capaços d’utilitzar-les amb fluïdesa i correcció en tots els àmbits.
L’escola dedica una especial atenció a l’ensenyament de la llengua anglesa. Els alumnes del PIVE comencen a familiaritzar-se amb l’anglès a l’Educació Infantil i, durant els cicles de Primària, a més de les classes específiques de llengua anglesa, fan les assignatures de Natural science i Social science en anglès i, en algun trimestre del curs, participen en un taller d’anglès oral que organitza el departament d’anglès del col·legi.
En tots els cursos de Primària, els alumnes fan dues classes setmanals de llengua francesa. A l’ESO es continua oferint la possibilitat de seguir aprofundint en el coneixement i en l’ús d’aquesta llengua i els alumnes tenen la possibilitat també de presentar-se als exàmens oficials de l’Institut Français.
[+info]

Preparació per als exàmens oficials d’anglès de Cambridge

Dins de l’horari lectiu o en horari complementari, el PIVE prepara els seus alumnes per als exàmens oficials de Cambridge Flyers (YLE), Preliminary (PET), First (FCE), Advanced (CAE) o Proficiency (CPE). D’aquesta manera, els alumnes del col·legi poden acabar l’ESO o el Batxillerat amb una titulació oficial d’anglès que els serà molt necessària tant per als estudis universitaris, com per a la vida laboral.

Treballem amb les noves tecnologies: PDI, Ordinadors, Tauletes digitals...

El Col·legi PIVE disposa de dues aules d’informàtica amb ordinadors i amb el programari necessari per treballar totes les assignatures.
També disposa d’aules amb Pissarra Digital Interactiva, amb projectors i amb ordinadors.
A l’Educació primària, es treballen algunes assignatures amb tauletes digitals.

Estudis de recuperació i de reforç

Al PIVE, tot els estudis es fan amb el control i l’ajuda de professors. De les 14:00h a les 14:45, els alumnes migpensionistes fan un estudi per acabar deures o repassar continguts.  A partir de les 18:30h, els alumnes residents que necessiten millorar les seves qualificacions realitzen un estudi complementari amb professors. I al vespre, de les 21:15h a les 22:00h, tots els alumnes residents fan un altre estudi.

Formació humana en valors

Els objectius prioritaris del col·legi són l’educació i la formació dels seus alumnes, educació i formació que el PIVE entén com el ple desenvolupament de la personalitat mitjançant una formació humana integral i el respecte als drets i llibertats fonamentals. L’escola s’esforça perquè els seus alumnes adquireixin, per una banda, uns coneixements sòlids i sistemàtics, una bona capacitat d’anàlisi i uns mètodes de treball eficaços i, per l’altra, una formació que comporti el propi coneixement i, conseqüentment, l’autoestima, el sentit de la responsabilitat, el gust per la convivència i el sentiment de solidaritat.

Activitats teatrals durant tot el currículum

El teatre és una assignatura que afavoreix al desenvolupament cognitiu, ja que augmenta la capacitat de síntesi, de concentració, de memòria, d’imaginació, creativitat i de coordinació. Per altra banda, millora el desenvolupament emocional, la capacitat d’expressió, d’empatia, augmenta l’autoestima i les habilitats socials.
Per totes aquestes raons, al PIVE, l’acció teatral és present en totes les etapes de l’ensenyament, des de l’Educació Infantil al Batxillerat.

Educació

El Col·legi PIVE imparteix, a l’Educació Infantil, 5 hores lectives més a la setmana que les que estableix el Departament d’Ensenyament.

Els nens i nenes de P3, P4 i P5 aprenen a compartir espais, temps, materials i activitats i tenen una interacció que els és positiva i els enriqueix. Cadascú hi aporta el seu grau d’autocontrol, autonomia i capacitats.

La llengua anglesa és molt present en aquesta etapa. Els nens i nenes d’Educació Infantil fan set hores setmanals de llengua anglesa: projectes, jocs, manualitats, cançons…

Les activitats escolars que l’escola planifica són diverses i abasten tots els àmbits formatius: durant el curs, els alumnes d’Educació Infantil realitzen activitats teatrals, poètiques i musicals, assisteixen a representacions en teatres del poble i de la comarca, i celebren les festes tradicionals que coincideixen dins el calendari escolar. A més a més d’aquestes activitats, durant el curs, aquests alumnes fan dos dies de colònies i diverses sortides pedagògiques.

El Col·legi PIVE imparteix, a la Primària, 5 hores lectives més a la setmana que les que estableix el Departament d’Ensenyament.

El fet de treballar amb grups reduïts que no excedeixen dels 10-12 alumnes per grup classe, marca l’estructura i l’organització de la Primària al PIVE.

A la Primària, es dediquen les mateixes hores lectives al català, al castellà i a l’anglès. Durant tota la Primària, a més de les classes específiques de llengua anglesa, s’imparteixen les assignatures de Natural science i Social science en anglès. I també, dins de l’horari lectiu o en horari complementari, el PIVE prepara els seus alumnes per als exàmens oficials de Cambridge.

En tots els cursos de Primària, els alumnes fan dues classes setmanals de llengua francesa i tenen la possibilitat també de presentar-se als exàmens oficials de l’Institut Français.

Les activitats escolars que l’escola planifica són diverses i abasten tots els àmbits formatius: durant el curs, els alumnes d’Educació Primària realitzen activitats teatrals, poètiques i musicals, assisteixen a representacions en teatres del poble i de la comarca, participen en concursos literaris, matemàtics i artístics i celebren les festes tradicionals que coincideixen dins el calendari escolar. També realitzen activitats solidàries amb col·laboració amb la Fundació Vicenç Ferrer de l’Índia, amb Càritas Tona i amb la Fundació Dr. Trueta. A més a més d’aquestes activitats, durant el curs, els alumnes fan tres dies de colònies i diverses sortides pedagògiques.

La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques i ha d’estar inclosa en totes les àrees. Per tal de fomentar la lectura, els alumnes participen en programes i concursos de lectura i, els de sisè curs, en l’activitat dels Padrins Lectors.

L’Educació Secundaria Obligatòria del Col·legi PIVE gira entorn d’aquests tres eixos:

 • La formació acadèmica i intel·lectual dels alumnes.
 • L’orientació acadèmica i professional.
 • El creixement personal assentat en els valors, el treball responsable i l’autonomia.
 • El PIVE educa els alumnes perquè siguin persones preparades i tinguin la capacitat de treball i de responsabilitat que el Batxillerat els exigirà.

Els sistemes de treball, d’avaluació i de seguiment que aplica el Col·legi PIVE garanteixen el progrés de l’alumnat i són a la base dels èxits escolars dels alumnes. Aquests són alguns dels trets que caracteritzen l’ESO al PIVE:

 • Grups reduïts
 • Sis avaluacions
 • Tutories assistides
 • Seguiment personalitzat
 • Reforços extraescolars
 • Català, castellà i anglès com a primeres llengües.

Dins de l’horari lectiu o en horari complementari, el PIVE prepara els seus alumnes per als exàmens oficials de Cambridge, de manera que poden acabar l’ESO amb una titulació oficial d’anglès que els serà molt necessària tant per als estudis universitaris, com per a la vida laboral.

L’horari del PIVE permet que els alumnes, sobretot els residents, puguin dedicar més temps a l’estudi i adquireixin l’hàbit de treballar amb constància i aprofitament.

El Col·legi PIVE ofereix aquests Batxillerats:

 • BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
 • BATXILLERAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
 • BATXILLERAT ARTÍSTIC (Arts escèniques)
 • BATXILLERAT MODULAR *

El Batxillerat és l’etapa decisiva per a l’elecció dels estudis universitaris o altres estudis posteriors. El Col·legi PIVE, per tant, orienta l’alumnat perquè faci una bona elecció de la carrera universitària o d’altres estudis.

Els sistemes de treball, d’avaluació i de seguiment que aplica el Col·legi PIVE en els cursos de Batxillerat garanteixen el progrés de l’alumnat i són a la base dels èxits escolars dels alumnes tant a final del segon curs com a les proves d’accés a la universitat (PAU). Aquests són alguns dels trets que caracteritzen el Batxillerat al PIVE:

 • Grups reduïts
 • Sis avaluacions el primer curs i cinc el segon
 • Tutories assistides
 • Seguiment personalitzat
 • Reforços extraescolars

Dins de l’horari lectiu o en horari complementari, el PIVE prepara els seus alumnes per als exàmens oficials de Cambridge, de manera que poden acabar l’ESO amb una titulació oficial d’anglès que els serà molt necessària tant per als estudis universitaris, com per a la vida laboral.

L’horari del PIVE permet que els alumnes, sobretot els residents, puguin dedicar més temps a l’estudi i adquireixin l’hàbit de treballar amb constància i aprofitament.

* Dins de l’àmbit del Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials, el PIVE ofereix la possibilitat d’estudiar la modalitat anomenada Modular. Aquest Batxillerat Modular es diferencia de l’altre pels criteris d’avaluació i perquè els seus continguts són més pràctics, ja que la seva finalitat no és la de preparar els alumnes per superar les proves d’accés a la universitat (PAU), sinó la de donar-los les bases per continuar estudis dels Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) o per estudiar en escoles universitàries amb titulació pròpia, que no requereixen la superació de les proves PAU.

Èxits acadèmics

El compromís de mantenir un nombre reduït d’alumnes per aula, el seguiment personalitzat que el col·legi duu terme, la metodologia, el sistema d’avaluació –sis avaluacions amb una ponderació progressiva– i la seriositat en el treball, fan que els resultats acadèmics dels alumnes del PIVE siguin excel·lents en tots els cursos i a les Proves PAU.

APROVATS SECUNDÀRIA

97%

APROVATS BATXILLERAT

96%

APROVATS PAU

92%

* Mitjana del cursos 2009-2019

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ

Tel. 93 887 00 20